Gebruiksvoorwaarden

1. Algemene gebruiksvoorwaardenIndien u gebruik maakt van de softwareapplicatie en levering van producten en diensten van Tennistrainen.nl, of anderszins een rechtsverhouding tussen u en Tennistrainen.nl ontstaat, dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Wij raden u aan om deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten. Onderstaand gebruiken wij Tennistrainen.nl als term voor de website in bezit van Senwa BV KVK29050651 BTW NL807630354B01. Tennistrainen.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.Tennistrainen.nl. Indien u gebruik maakt van de software van Tennistrainen.nl nadat een of meer aanpassingen aan deze algemene voorwaarden zijn doorgevoerd, impliceert dat, dat u deze aanpassingen onherroepelijk heeft aanvaard. Op speciale aanbiedingen is het mogelijk dat aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.2. Producten en diensten


Tennistrainen.nl biedt de mogelijkheid producten en diensten online te kopen en een account aan te maken waar uw gegevens en koophistorie worden opgeslagen.3. Gebruik en registratie


Om gebruik te kunnen maken van Tennistrainen.nl, dient u meerderjarig te zijn. Na uw eerste bestelling wordt een persoonlijk account voor u aangemaakt. Tennistrainen.nl behoudt zich het recht voor, om haar moverende redenen, een account te blokkeren. U staat er jegens Tennistrainen.nl voor in dat de informatie die u aan Tennistrainen.nl verstrekt juist is, waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mail adres. U bent zelf verantwoordelijk om het wachtwoord van uw account geheim te houden. U stemt ermee in dat in geval van overname van Tennistrainen.nl door een andere partij, uw gegevens worden overgedragen aan de overnemende partij. U stemt ermee in dat wij uw gegevens opslaan en gebruiken overeenkomstig het privacystatement van Tennistrainen.nl.4. Gebruik en licentie


Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden, verleent Tennistrainen.nl u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op gebruikmaking van deze webapplicatie.5. Eigendomsrechten


U staat er voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de data, inhoud en/of bestanden die door u worden opgeslagen en/of ter beschikking worden gesteld. Data en bestanden blijven uw eigendom. U behoudt uw eventueel aanwezige auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die door u wordt opgeslagen en/of ter beschikking wordt gesteld. U bent en blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de door u opgeslagen en ter beschikking gestelde data en bestanden. Tennistrainen.nl aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid. Tennistrainen.nl mag de in haar bewaring gegeven data en bestanden niet zonder toestemming van de gebruiker voor andere doeleinden gebruiken. U erkent en stemt ermee in dat Tennistrainen.nl bestanden bevat die eigendom zijn van Tennistrainen.nl en/of haar gebruikers en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien. U onthoudt zich ervan om de diensten van Tennistrainen.nl of een deel daarvan te reproduceren, dupliceren, kopiëren, te verkopen of te exploiteren dan wel dit voor commerciële doeleinden te gebruiken. U zult geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van Tennistrainen.nl of van derden. U erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze algemene voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet 1912. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.6. Regels omtrent digitale bestanden en gedrag


Het is gebruikers verboden om de volgende data en bestanden ter beschikking te stellen:


-van materiaal dat tot illegale activiteiten aanspoort;


-van materiaal dat de rechten van derden schendt;


-in strijd is met de wet of regelgeving;


-in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is, obsceen, beledigend, haatzaaiend of anderszins ongepast;


-met materiaal dat is gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende;


-van materiaal dat virussen, wormen of andere vormen van schadelijke codes bevat evenals ieder ander materiaal dat de diensten van Tennistrainen.nl in gevaar brengt;


-van materiaal dat op enigerlei wijze schadelijk is voor minderjarige kinderen;


met enige link naar de bovenbedoelde materialen.


Tennistrainen.nl heeft het recht, maar is niet verplicht, om de inhoud van de door u verzonden gegevens te controleren op rechtmatigheid. Wanneer de gehele inhoud of een deel daarvan in strijd is met de wet- en/of regelgeving of met het gestelde in deze algemene voorwaarden, zulks uitsluitend ter beoordeling van Tennistrainen.nl, behoudt Tennistrainen.nl zich het recht voor de dienstlevering per onmiddellijk te staken, het persoonlijke account ontoegankelijk te maken voor de gebruiker en fotoproducten in de shop te verwijderen. Tennistrainen.nl is zonder enige kennisgeving gerechtigd maatregelen te treffen.7. Geleverde producten, diensten en betaling


Het gebruik van de website Tennistrainen.nl is gratis. Op de website en in uw account kunt u koopopdrachten geven voor het afnemen van door Tennistrainen.nl geleverde producten en diensten.8. Prijsstelling


Uw order wordt uitgevoerd tegen de prijs die van toepassing is op het moment dat uw order is geplaatst. De prijzen vindt u op de website. Alle prijzen zijn vermeld in Euro's en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld met toevoeging van ex. BTW wat staat voor exclusief BTW. Tennistrainen.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen zoals vermeld op de website, zonder verdere kennisgeving, te wijzigen.9. Levertijd


Alle opdrachten worden binnen de in de productspecificatie vermelde levertijden geleverd. Levertijden zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn. Vertraging in de levertijd(en) kan geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot het vorderen van schadevergoeding.10. Recht op retourzending


Alleen in geval van fysieke producten die gebreken vertonen en die aangeschaft zijn via de website, zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.11. Betaling


Al onze betalingen worden uitgevoerd via betalingsprovider Mollie via de aangeboden betalingsmogelijkheden waaronder iDEAL, overboeking on PayPal, of coor middel van een door u aangeleverd formulier ten behoeve van automatische incasso. Een bestelling wordt in behandeling genomen genomen zodra de betaling van uw keuze is verwerkt en geaccepteerd.


Waardebon – Een waardebon is een korting op een te leveren product en/of dienst. Een waardebon is persoonlijk en niet overdraagbaar. Een waardebon heeft een gelimiteerde geldigheidsduur. Het gebruikmaken van een waardebon geldt als gehele of gedeeltelijke betaling van een af te nemen product en/of dienst. Bij gebruik van een waardebon kan het zijn dat de achterkant van de kaarten bedrukt is met een uiting van de verstrekker van de waardebon. Eventuele bijbetaling boven de waarde is mogelijk middels de door Tennistrainen.nl geboden betalingsmogelijkheden. In geval van het ontstaan van een restwaarde komt deze te vervallen bij de orderverwerking waarbij de waardebon wordt gebruikt. Waardebonnen en restwaardes zijn nooit inwisselbaar in geld.12. Eigendomsvoorbehoud


De door Tennistrainen.nl geleverde zaken blijven het eigendom van Tennistrainen.nl totdat u alle navolgende verplichtingen uit alle met Tennistrainen.nl gesloten (koop-) overeenkomsten bent nagekomen:


-eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door u van deze overeenkomst(en).


-de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;


-de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koop- overeenkomst(en) door Tennistrainen.nl verrichte of te verrichten diensten;13. Gebreken


Zichtbare gebreken over de geleverde producten dienen door u binnen 7 dagen na ontdekking, schriftelijk te worden gemeld aan Tennistrainen.nl. Gebreken aan producten zullen door ons worden hersteld door reparatie of vervanging van de gebrekkige producten. Het is mogelijk dat er kleurverschillen optreden o.a. als gevolg van onvoldoende kwaliteit van de originele afbeelding, het gebruik van verschillende materialen waarop wordt gedrukt, of anderszins. Kleurverschillen worden nimmer als een gebrek beschouwd. Iedere kaart kan aan de zijkant lichte onregelmatigheden of lichte beschadigingen vertonen als gevolg van het snijden of stansen en uitdrukken van de kaartjes uit het drukvel en dit wordt niet als een gebrek beschouwd. Tennistrainen.nl stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken in de bestelde producten nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever bij het gebruik van deze website op zijn computerscherm te zien krijgt.14. Aansprakelijkheid


Tennistrainen.nl zal trachten beschadiging, verlies, diefstal van of tijdelijk beperkte en/of vertraagde toegang tot de bij haar ondergebrachte data en bestanden en dienstverlening te voorkomen. Mocht onverhoopt toch beschadiging, verlies, diefstal van of tijdelijke beperkte en/of vertraagde toegang tot data en bestanden en dienstverlening optreden, dan is Tennistrainen.nl daarvoor niet aansprakelijk. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder inkomensderving, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van data en bestanden is uitgesloten. Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites. Tennistrainen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites. Het gebruik van deze websites is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid. De aansprakelijkheid van Tennistrainen.nl blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten. Tennistrainen.nl is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de geleverde producten.15. Vrijwaring


U vrijwaart Tennistrainen.nl, haar directeuren en medewerkers en gebruikers tegen alle aanspraken van derden, als gevolg van het gebruik/misbruik van de website van Tennistrainen.nl, de fysieke producten en uw account.16. Inbreuk op rechten


Als u van mening bent dat uw data of bestanden op Tennistrainen.nl zijn gebruikt of gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, verzoeken wij u om ons daarvan op de hoogte te stellen via het contactformulier.


Deze kennisgeving dient te zijn:


-een verklaring dat er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten;


-een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is;


-ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;


-een beschrijving te bevatten waar het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt is te vinden op Tennistrainen.nl;


-een verklaring, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in uw kennisgeving juist is en volledig en, op straffe van meineed, dat u de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten.


-contactinformatie te bevatten waar Tennistrainen.nl contact met u kan opnemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;


Tennistrainen.nl zal kennisgevingen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen, zonder op enigerlei wijze verplicht te zijn rechtsmaatregelen ter zake te treffen.17. Eindigen gebruik


In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Tennistrainen.nl ten dienste staan, zijn wij gerechtigd om uw activiteiten in verband met Tennistrainen.nl te beperken, uw account stop te zetten en te verwijderen, bestanden, gegevens en materialen te verwijderen, gebruikers op de hoogte te stellen van uw activiteiten, een waarschuwing te doen uitgaan, en te weigeren om diensten aan u te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt indien: u handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden; we niet in staat zijn om enige gegevens die u aan ons verstrekt te verifiëren of te identificeren; we van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere gebruikers of aan Tennistrainen.nl kan toebrengen. Tennistrainen.nl zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.18. Opzeggen


U kunt uw account beëindigen door een email met het bij ons geregistreerde emailadres te sturen met het verzoek uw account te verwijderen. Wij verwijderen dan uw account en al uw opgeslagen data.19. Overige bepalingen


Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.